Per tu njohur me statusin dhe rregulloren e UV ndiqni lidhjet e meposhteme:

Statuti i Universitetit të Vlorës

Rregullorja e Universitetit të Vlorës