UV TECHNOLOGY CENTER                                                                              

E Drejta Bankare

 

Përmbajtja e kursit.


TEMA I    Përkufizimi dhe burimet e së drejtës bankare.
TEMA II   Parimet e së drejtës bankare.
TEMA III Marrëdhënia midis të drejtës bankare dhe degëve të tjera të së drejtës.
TEMA IV   Bankat.
TEMA V    Aktiviteti aktiv i bankave.
TEMA VI   Aktiviteti pasiv i bankave.
TEMA VII  Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Lidhje

Njoftime

Duke filluar nga data 15 Shtator UV Technology Center do te ofroje kurse ne lendet:


1.E Drejta Tregtare

2.E Drejta Bankare

3.E Drejta e Falimentit

 

Te gjithe te interesuarit te kontaktojne: [email protected]

 

Ju faleminderit!

 

more