Çdo  propozim për një ligj (rregulli) dytësor ose për rregullimin e një ligji të tillë duhet të publikohet  të paktën dy javë përpara se të veprohet mbi të. Një ligj dytësor mund të kalohet me një votim afirmativ në mbledhjen e fakultetit. Një votë afirmative do të thotë votim për kalimin e ligjit (rregullit) me një minimum të caktuar  të numrit të votave, ashtu siç këkohet për rregullimin e kushtetutës