Çdo propozim për rregullime të kësaj  duhet që të publikohen të paktën dy javë përpara se të ndërrmarrën ato. Që rregullimet të miratohen duhet që të votohen në dy mbledhje të personelit akademik  në një interval kohor jo më shumë se një muaj.