Fjala ‘Departament’ e prezantuar në këtë dokument do të thotë Departamenti i Fizikes i  Fakultetit të Shkencave Teknike.  Fjala Drejtues (Përgjegjës) do të thotë drejtuesi i Departamentit .