Zyra Akademike

Zyra e Regjistrimit

Zyra e Finances

Kalendari Akademik

Orari

Udhezime per rregjistrimet

Konvertimi i sistemit 4-vjecar ne sistemin 3-vjecar

Keshilltaret akademike

Rregullorja e UV

Programet Akademike

Zyra e Studentit

Keshilla Karriere

Formular per heqjen/shtimin e nje lende

Anketa e Studenteve

Anketimet do te kryehen online.


Çdo student duhet t'i kërkojë pedagogut të lëndes gjërat që vijojnë:


  • Plani mësimor i cili duhet të jepet në fillim të semestrit. Në këtë plan duhet të jepet qartë numri i provimeve që do të jepen, numri i pikëve për cdo provim, temat që do të mbulohen gjatë simestrit.
  • Forma vlerësuse për punën e pedagogut në fund të çdo semestri. Kjo formë do të jetë anonime dhe pyetjet në formë do të përcaktohen nga Rektori. Në qoftë se ndonjë pedagog i caktuar nuk jep format në fund të semestrit atëherë duhet kontaktuar zyra e Rektorit menjëherë.